Khmer Young Kid Story

I’ve been working on a creative writing book for the young kid. My teammate Kagna and I was writing about the bee story that can help young kid to understand about all of those bees information. We create English version and also Khmer version for Cambodian students.

This is the Khmer example down bellow,

កាលពីព្រឹកមួយមានសត្វឃ្មុំញីពីរក្បាល ដែលតែងតែរកទឹកដមរបស់ផ្កាសម្រាប់ កូនរបស់វាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ សត្វឃ្មុំមួយក្បាលឈ្មេាះលីលីនឹងសត្វឃ្មុំមួយទៀតឈ្មេាះលូលូ ។  ចំណីដែលពួកគេចូលចិត្តជាងគេគឺទឹកដមមកពីផ្កា មូលហេតុនេះហេីយបានជាពួកគេទៅកាន់ព្រៃ ។
ឃ្មុំត្រូវការផ្កាសម្រាប់ចំណី ផ្កាត្រូវការឃ្មុំដើម្បីលំអងក្នុងការបង្កើតឱ្យមានផ្កាមួយទៀត ។ ផ្កាមិនអាចដើរឬផ្លាស់ទី ដូច្នេះផ្កាមិនអាចដើរឬផ្លាស់ទីដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេ ។ លូលូនីងលីលីចូលចឹត្តផ្កាពណ៍លឿង ផ្កាបានវិវត្តន៍ដើម្បីឱ្យមានផ្កាពណ៍លឿង ហេីយអាចទាក់ទាញសត្វឃ្មុំបាន។ ប្រាកដណាស់ពួកគេបានចុះនៅលើផ្កាពណ៍លឿងនេាះ ។
បន្ទាប់ពីពួកគេចុះនៅលើផ្កា លំអងបានហេាះហេីជុំវិញបៀបដូចទៅនឹងធូលីរបស់ផ្កា ប្រើដើម្បីបង្កើតផ្កាថ្មីផ្សេងទៀត ។ លីលីនីងលូលូត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយលំអង បេីមេីលទៅដូចជាសត្វចម្លែកអពាឹ្ចង ប៉ុន្តែនេះជាតម្រូវការមួយសម្រាបកាបន្តពូជរបស់ផ្កា ។​ ពួកគេទាំងពីរបានចាប់ផ្តើមប្រើអណ្តាតរបស់ពួកដើម្បីគេក្រេបយកទឹកដមរបស់ផ្កា ។
លីលី​នឹងលូលូ ​បានហេីទៅរកផ្កាមួយទៀតដើម្បីទៅយកទឹកដម ។ បន្ទាប់មកលំអងផ្កា​ ​នៅផ្កាទីមួយបានធ្លាក់ចូលក្នុងបន្តូលរបស់ផ្កាទីពីរ​​ ។​ សំណាង​ដែរ,​ ផ្កានេះគឺជាប្រភេទផ្កាដែល​ ដូចជាផ្កាទីមួយដែរ ។​
លំអងបានធ្វើដំណើរតាមរយៈដើមដែលមានរាងដូចជាបំពង់វែងដែលស្ថិតចេញពីពាក់កណ្តាលនៃផ្កា។ រួចលំអងបានទៅចូលក្នុងដើម ដែលនឹងក្លាយទៅជាពូជនៃផ្កា ។​
សត្វឃ្មុំមកសំបុកនៅពេលវេលាផ្សេងគ្នា។ ពួកគេមិនបានមកដល់នៅពេលជាមួយគ្នាទេ ដោយសារតែពួកគេបានទៅរកចំណីអាហារនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា ដូចជាកសិដ្ឋាននិងនៅ​ក្នុងព្រៃ ជាដើម។
ពេលពួកគេបានទឹកដមគ្រប់គ្រាន់​ហើយ​ ពួកគេយកទឹកដមទៅសំបុកដេីម្បីចិញ្ចឹមកូន ។​ ពួកគេក៍ត្រូវសីុបន្តូលនឹងទឹកដមខ្លួន​​​ឯងដែរ ។
ឃ្មុំនិងផ្កាពឹតជាអាស្រ៍យគ្នាបានល្អ ព្រោះប្រសិនបើមិនមានឃ្មុំ, ផ្កានឹងមិនអាចបង្កើតផ្កាថ្មី, ហើយប្រសិនបើឃ្មុំគ្មានផ្កាទេ, ពួកវានឹងត្រូវស្លាប់។ ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកវាត្រូវបានហៅថាអត្ថប្រយេាជន៏យ៉ាងវិជ្ជមាន(++) ដោយសារតែវាគឺជាការល្អសម្រាប់ឃ្មុំនិងល្អសម្រាប់ផ្កា ។

Missing grandma

What I think it not always true for me as a 14 year old kid. Life we can’t guess when we gonna die. On 13/04/2016 my grandma she path away and I can’t see and stay with her anymore. My promises with my grandma learn hard, be a good student, build a new big home, and go study at other country university that what I want to show her when I start to live with out her support. For my learning life when I started grade 1 to grade 5 she always be my first supporter to make me become today. I also get the scholarship to learn at Liger Learing Center she still support and she always smile when I have trip to some where. I last with a big trip to Singapore that time she was every happy to me that I went there because that my first that I went to other country. She is the best I never see who always support me like this I love to stay with her and I never forget what I promises to you.

“Last I want to say I love you my grandma I will be stronger I will be smarter and I will remember what you said to me”

Last selfie I took with my grandma.
Last selfie I took with my grandma.

The left side is my lovely grandma and right side is my wonderful mom.
The left side is my lovely grandma and right side is my wonderful mom.

FLL Singapore

When two robotic teams go to Singapore to do the competition we very happy to ride the airplane for some of us and some they already ride on it but they still enjoy. The day that we arrived there we very happy to see how beautiful Singapore is. First day we practice our robot second day we do the presentation and last day we do the robot competition. Finally our school team won the Innovative solution so we got one award for our school I also the only person represent Liger to get the certificate of the participation.

On the plane
On the plane
We never forget here Singapore love you so much!!!!
We never forget here Singapore love you so much!!!!
When I go to get the certificate.
When I go to get the certificate.

IMG_20160305_075647

Football-Soccer Liger VS ISPP

My school two teams have been play Football with ISPP two teams to join the league in this school. If we win we can join the league and if we lose we can’t. We play for full time our first school team beat them 10:0 and the second team beat them 21:0 so we strong unfortunately the manager of the school sports said we can’t join because we to strong but we hope next year we can join.

Team A which is the strongest in my school.
Team A which is the strongest in my school.

DSC_0111

DSC_0122

DSC_0161

That me!!!
That me!!!

Human Of Cambodia

Hi! We are from the Liger Learning Centre. In Liger, we do project-based learning, which includes something called “Explorations.” They are seven-week projects where we connect with our community to learn and make change. In class, we explored and analyzed Humans of New York and Humans of Phnom Penh, sharing our opinions and discussing some ideas. Then we decided to make our own. Check it out!.

hand-finger-pointing-down_318-40195

http://humansofcambodia.ligercambodiablog.org/

 

Movie Competition

This what I love I can’t forget anyway. PPYFF is the first event that make my movie win the Best Screen Play.

Minister day

On Tuesday we are a Liger students was very excited to show what we do in Liger. At about 8 o’clock in the morning I saw some of the leader of the other school which is want to know how good is Liger. Im Khouch which is assisten of primenister Hong Jun Naron and also represent Ministry of education youth and sport of Cambodia. For about 30 high school manger and represent Ministry of education youth and sport stuff were make into 7 groups to make it easy to listen Liger workshop so me one of the STEAM member. Me and Soliday are the translation into Khmer so we both are got a really heavy job. The first workshop I felt little nervous but I felt I still talked very well and the visitor was look at me and smile at me so I feel very well to talk to all of them. I hope that it will be more big work shop like that more because can make me have more challenge that I should work one for my foundation.

DSC_7060
DSC_6710

Tresh Track FLL

  • The plastic problem
  • How plastic affect the health
  • What is the solution
  • 3R reduce reuse recycle

We want to let people know how to change their behavior and would like them know how bad the plastic were. We also want to give what the information that we have been research to the competition.

                                    Solution of the plastic

Educate people by waste

  • In each country is have the schools and in the school is have education but instead of learning we can teach a student how to use the plastic well. We want to let the kids know a lot about plastic and how bad it is. It not just tell how bad the plastic is but tell them how to use the bad thing become the good thing. First step we can donate to plastic or something that can recycle to the school that can make them feel want to change the world and also if they were adult they will try to do what they have been doing before. We can also try to make a book that tell to recycle the plastic so they will got a lot of Idea to try to recycle.

3R (reduce reuse recycle)

  • The solution of the plastic is 3R reduce reuse recycle. Reduce is one way that people can try to use the plastic less. It was very large topic that people should know we need to use it less because when we use it a lot it will become earth plastic so it affect a lot to people and not just you must remember. Reuse is the part of 3R so it mean whatever the plastic is we can use it again like bottle and plastic bag. Recycle is the most important that people should know all around the world. Recycle when we use the plastic we can make a plastic that we use it already to make a different thing that can help us. It also when we recycle the plastic we will know how important to recycle plastic it is. Solution is