Khmer Poem with English Version

ប្រពន្ធ

នាមជាប្រពន្ធត្រូវតែល្អ​ ទេាះបីមានក្រក៏អាចរស់

គ្រួសារទាំងមូលអាចរៀងរស់ ក៏មកពីព្រេាះភរិយាល្អ។

ប្រពន្ធទាំងអស់តែងលកឡៃ ធ្វេីម្អូបចំណីផ្គង់គ្រួសារ

មិនថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃណា ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនខ្លាចនេីយ។

ដូចជាពាក្យចាស់បានពេាលថា នាមជាមាតាមានដៃមួយរយ

មានថ្ងៃសំណាងថ្ងៃថ្ងៃភ្លាំងភ្លយ ដេីម្បីប្រាក់មួយរយរៀលខ្មែរ។

បុរស់ទាំងអស់គួរចងចាំ គួរកត់ចំណាំរឿងមនុស្សស្រី

មិនថាលំបាកនិងស្រួលក្តី ចូលចេះលកឡៃជួយសម្រាល។

ប្រពន្ធហត់ណាស់ប្តីដឹងទេ អូនច្លងទន្លេផ្ទៃជលសា

៩ខែ១០ថ្ងៃគ្មានមេត្តា ពេលធ្វេីយាត្រាធ្ងន់ហរទ័យ។

លេាហិតធ្លាក់ចុះលេីធរនី ចិត្តម៉ែវូកវីរឿងជីវិត

ព្រេាះតែកម្មនេះជាកម្មពិត ចូលកូនអាណិតចេះស្តាប់មែ។

និយាយមិនច្រេីនតែមានន័យ មនុស្សប្រុសគ្រប់វ័យត្រូវតែចាំ

គេារពច្បាប់ស្រីអេាយខ្លាំងៗ នេះជាបណ្តាំស្រីប្រាថ្នា។

 

Wife

The wife’s name must be good, while the poor can live

The whole family can survive even from a good wife.

All wives are always happy to support their families

No matter whether today or the day the family is not afraid.

Like the old saying, mother’s name has one hand

There was a lunar day for a hundred Cambodian riel.

Every man should remember the notion of a woman

No matter how difficult and easy it can be.

The wife is so tired she knows, the river, the river, the water

9 months 10 days without mercy when it comes to heavy hurting.

The slump of the life story of my life mate

This is a real thing, but you can listen to your grandchildren.

Talking does not mean that men of all ages have to wait

A lawyer for the woman, Eric is so fierce that she wishes.

 

ខុសវ័យ

ពេញវ័យប្រាថ្នាសង្សាល្អ ទេាះអ្នកមានក្រក៏ខ្ញុំគិត

បុផ្ផាកណ្តាលជាជិវិត អ្នកបងខ្ញុំពិតចិត្តស្មេាះសរ។

ស្នេហ៏ាមិនមែនលេីអាយុ ខំប្រឹងអេាយលុះចប់បរិយ្យា

ស្រឡាញ់ហេីយជួយដល់ចន្តា បេីអូនសច្ចាបងគេារព។

កាន់ដៃមួយនេះអេាយមានន័យ ចូលយេីងលកឡៃលេីកទឹកចិត្ត

ពេលអូនប្រឡងបងខំខិត បាក់ដុភអូនពិតបងជំរុញ។

ពេលអូនរៀនចប់សប្បាយ បងលែងខ្វល់ខ្វាយរឿងនិងជំពាក់

បងស្រឡាញ់អូនដេាយជៀជាក់ ចាំថ្ងៃប៉ាមាក់អនុញ្ញាត។

យេីងរៀនដេីម្បីអនាគត រកលុយអេាយគ្រប់មានកិច្ចការ

បង្កេីតជីវិតនឹងគ្រួសារ នេះជាប្រាថ្នារបស់យេីង។

គិតទៅស្នេហ៏ាពិតល្អណាស់ ទាំងក្មេងទាំចាស់តែងរមី

គេារពពាក្យចាស់ហេីយសម្តី ចងចាំងមានន័យលេីកទឹកចិត្ត។

ស្នេហ៏ាចេះបង្រៀនជីវិត នេះជាពាក្យពិតដែលគួរយល់

គិតទៅកំអេាយយេីងងប់ងល់ ដេីរផ្លួវនេះជ្រុលមិនគិតរៀន។

Wrong age

Adult craving is good, you are poor, I think

The middle ground is my love true heart.

Love is about age trying to die after the end

Love to help you, you,

Holding this hand, means going in for inspiration

When you take the exam, I really try to break a bang.

When I get to school, I’m not worried about it and owes it

I love you, Nice girl,

Learn how to make money in the future

Life in this family is our desire.

Think of love, both old and old

Anonymous word of mouth reminded me to encourage me.

It is a must-know truth that teaches this life

Thinking about this, she is passionate about this, and she does not even learn.

 

ស្ពានសម្រេាង

សម្រេាងដូចចិត្តជីវិតបង មាសពៅនួនល្អងអូនទៅណា

បងចាំលេីស្ពាន់ដែលសច្ចា សម្រេាងនេាះណាអូនចាំទេ។

ទឹកហូរក្រេាមស្ពានមានចលនា ប្រៀបដូចសត្វស្វាដេីរត្រេចរ

ព្រានបាញ់សម្លាប់ហេីយកាចករ ដូចបងអង្វរសំប្រណី។

សម្រេាងជីវិតអូនចាំទេ ពេលដែលមាសមេបីត្រកង

ពេលអូនបែរភ័ក្រមករកបង ក្នុងចិត្តបំណងចងមេត្រី។

សន្យាបែរជាពាក្យកុហុក អូនទៅរួមរស់រួមអ្នកថ្មី

អូនភ្លេចសន្យាហេីយដេាះដៃ សម្រេាងគ្មានន័យអ្វីទៀតទេ។

The bridge

Like the life of my brother, Meas Pou, Nuon Bun Leone

Do you remember the copper pill because of the odds?

The flow of the bridge is moving like a penguin

Hunt shoots like an aggressive actor.

The life I remember when I was bullied

When you look back, you look forward to dating.

Promise to say goodbye to a newcomer

I forgot to make a promise because it was meaningless.

 

ស្បែកជេីង

ស្បែកជេីងមួយគូរមានតម្លៃ ក្មេងចាស់ប្រុសស្រីតែងតែពាក់

ដាក់ចូលក្នុងជេីងហេីយជៀជាក់ ទេាះក្តៅត្រជាក់ក៏ពាក់វា។

ស្បែកជេីងកញ្ចាស់តែមានន័យ ពាក់ដេីររាល់ថ្ងៃគួរអាសូរ

ពេលដែលពាក់ដាច់អ្នកទួញធ្ងរ អ្នកមិនអាសូរ្យសង្ខាខ្ញុំ។

ស្បែកជេីងអ្នកតែងការពារខ្ញុំ បេីអ្នកក្រមុំខ្ញុំស្រឡាញ់

ជីវិតមួយនេះនឹងប្រមាញ់ ស្បែកជេីង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សម្លាញ់ចងចាំគុណ។

ស្បែកជេីងមួយគូរមិនអាចភ្លេច ចងចាំចាំជានឹចអិតស្រាកស្រាន

ស្រណេាះពេលភ្លៀងមិនសម្រាន ដេីរលេងកំសាន្តជាមួយខ្ញុំ។

ស្បែកជេីងតែងដេីរជាមួយខ្ញុំ អ្នកមិនសំងំចាំរៀមរា

ពេលមួយដែលខ្ញុំធ្វេីយាត្រា ដេីរជាន់បន្លារអ្នកមិនស្រែក។

Shoe

The cost of a pair of shoes is valuable, boys and girls wear

Put it in with evident, put it in when cold and warm place.

Old but old skins are meant to wear every day

When you get dressed, you’re not serious, you do not touch me.

You guys always protect me, girl I love

This life will hunt skins, remember to remember.

A single theme can not forget to remember the details

So, do not rush to hang out with me.

The skins are always with me, but you do not stay awake

One time I was scouting, you did not shout.

 

មិត្ត

 

មិត្តអេីយតេីអ្នកនៅទីណា ម្តេចមិនវាចារឺតបស្តី

ខ្ញុំនឹកមិត្តណាស់ម្ចាស់ថ្លេីមថ្លៃ អេាយជួបមួយថ្ងៃក៏រំភេីប។

មិត្តខ្ញុំទាំងអស់ល្អប្រពៃ ចែកម្អូបចំណីពេលខ្ញុំឃ្លាន

ជូរប្រៃល្វីងចត់មិនលំអៀង ចែកគ្នារស់រៀនព្រេាះស្រឡាញ់។

ចាប់ពីពេលនេះយេីងត្រូវរស់ គ្មានអ្នកត្រូវឈ្លេាះលេងសប្បាយ

សង្ឃឹមបានជួបនិងរំសាយ រឿងទុក្ខទាំងឡាយបានប្រសេីរ។

ចាំទេពេលដែរយេីងមិនរៀន យេីងបេាះជំហានទៅដេីរលេង

ទាត់បាល់លលេងឈុសមិនខ្លាចក្រែង មកវិញចំបែងព្រេាះមាក់គាត់វៃ។

អនុស្សាវហ៏ល្អកន្លង ក្មេងចាស់ប្អូនបងត្រូវចងចាំ

រៀនគ្រប់ជំនាន់ត្រូវស្រឡាញ់ ពាក្យគ្រូបណ្តាំត្រូវចាំណា។

Friend

 

Friends, where you are, do not talk too much

I miss my friend very much a day,

My friends are good at giving me food when I’m hungry

bitter, impartial, love to learn.

From now on we have to live without you, you have to crave fun

Hope to meet and dispel the misery.

Remember, when we do not learn how to play step-by-step

A kick-off shot could be reversed, with a shoving shovel.

Great memories in old age, you have to remember

Every generation has to love what the teacher wants.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *